What would you like to do?

Mga rehiyon sa Luzon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

1, car
2,ncr
3,armm
4 region 1
5 region 2
6 region 3
7 region 4-A
region 4-B
8region 5
9regin 6
10region 7
11region 8
12region 9
13 region 10
14 region 11
15 region 12
16 region 13
+ 10 others found this useful
Thanks for the feedback!

Mga produkto sa rehiyon 2?

ang mga produkto ay tabako,palay,prutas,gulay,kaoe,cacao,sibuyas,halamang ugat,tabla,rattan at kawayan

Mga samahang pang rehiyon sa asya?

halimbawa ng samahang pangrelehiyon?

Anu-ano ang mga rehiyon sa luzon?

1, car 2,ncr 3,armm 4 region 1 5 region 2 6 region 3 7 region 4-A region 4-B 8region 5 9regin 6 10region 7 11region 8 12region 9 13 region 10 14 re

Katangian pisikal ng mga rehiyon sa asya?

Hilagang Asya: binubuo ng mga steppe,prairie,boreal forest o taiga at tundra. Malwak na damuhan. Makikita dito ang lake baikal(deepestm lake)

Mga produkto sa rehiyon 8?

ano ang mga produkto sa rehiyon 8

Mga klima sa mga rehiyon ng asya?

ibat iba ang klima s asya kz depende ito s uri ng latitud, katulad ng pilipinas n nsa mababang latitud kya 2 uri lng ng panahon tag;ulan at tag araw kabilang ito s mga bansang

Mga produkto sa rehiyon 13?

mga produkto sa region13

Mga produkto sa rehiyon armm?

palay,mais,saging,niyog,durian.

Mga pulo sa luzon?

ilan ang pulo sa luzon

Mga tanyag na tao sa rehiyon 1?

diego silang at gabriela silang

Ano ang mga rehiyon sa Asya?

Ang sumusunod ay ang mag rehiyon sa Asya:   1. Timog-silangang Asya   2. Timog Asya   3. Timog- Kanlurang Asya   4. Hilagang Asya   5. Silangang Asya