What would you like to do?

Mga rehiyon sa Luzon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Mga rehiyon sa Luzon?
1, car
2,ncr
3,armm
4 region 1
5 region 2
6 region 3
7 region 4-A
region 4-B
8region 5
9regin 6
10region 7
11region 8
12region 9
13 region 10
14 region 11
15 region 12
16 region 13
+ 9 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

Best-selling author Nicholas Sparks makes his television debut as executive producer of Deliverance Creek. What was it like working with such an iconic storyteller such as Nicholas Sparks?

View Full Interview
Mga produkto sa rehiyon 2?

Mga produkto sa rehiyon 2?

ang mga produkto ay tabako,palay,prutas,gulay,kaoe,cacao,sibuyas,halamang ugat,tabla,rattan at kawayan
Mga samahang pang rehiyon sa asya?

Mga samahang pang rehiyon sa asya?

halimbawa ng samahang pangrelehiyon?

Mga produkto sa rehiyon 8?

ano ang mga produkto sa rehiyon 8

Katangian pisikal ng mga rehiyon sa asya?

Hilagang Asya: binubuo ng mga steppe,prairie,boreal forest o taiga at tundra. Malwak na damuhan. Makikita dito ang lake baikal(deepestm lake)
Anoano ang mga lalawigan sa rehiyon 1?

Anoano ang mga lalawigan sa rehiyon 1?

1.Ilokos Norte 2.Ilokos Sur 3.La Union 4.Pangasinan Answer by:Windreisa
Mga klima sa mga rehiyon ng asya?

Mga klima sa mga rehiyon ng asya?

ibat iba ang klima s asya kz depende ito s uri ng latitud, katulad ng pilipinas n nsa mababang latitud kya 2 uri lng ng panahon tag;ulan at tag araw kabilang ito s mga bansang

Mga produkto sa rehiyon 13?

mga produkto sa region13

Mga produkto sa rehiyon armm?

palay,mais,saging,niyog,durian.
Mga pulo sa luzon?

Mga pulo sa luzon?

ilan ang pulo sa luzon