Mga suliranin ng sektor ng industriya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

bobo
1 person found this useful

Suliranin ng industriya?

1.kawalan ng puhunan ng pamahalan 2.hindi angkop ang proyekto ng pamahalan 3.Kawalan ng suporta at proteksyon ng mga pamahalan 4.Kompetisyon ng dayuhang kompanya 5.Imp

Mga suliranin ng hilagang asya?

ang mga suliraning pangkapaligiran ng hilagang asya?putang ina nyoGMG kau sa libro kau mag hanap hayop kayo sayng ang pinapabaon sainyo hayop hayop kau wag kang GMG Google Mo

Mga bumubuo sa sektor ng paglilingkod?

SEKTOR NG PAGLILINGKOD - Sinasabing ang kaunlarang pang ekonomiya ay nasasalamin sa paglawak at pag unlad ng kakayahan ng mga kasapi sa lipunan na lumikha ng iba't ibang kalak
In Mga tanong sa Tagalog

Mga gawain at kahalagahan ng industriya?

ang industriya ay ang nagpapaunlad sa ekonomiya ng isang tiyak na sukat ng isang pamayanan. ang industriya ay maaaring maging pagsasaka, pangingisda, pag totroso at iba pa.