Mga suliranin ng sektor ng industriya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

bobo
1 person found this useful

Impluwensya ng mga amerikano?

ang impluwensya ng mga amerikano ay ang sumusunod: -kaalaman sa serbisyong pambayan -pagtatag ng mga pamahalaang lokal -pagtatag ng mga pampublikong paaralan -pagtatag ng isang tanggulang pambansa -makabagong kagamitan tulad ng radyo,telebisyon,telepono,at iba pa -pagpapatayo ng mga museo,mga gusaling pansining at kultura -pagtuturo ng mga larong kanluranin tulad ng basketball,baseball,volleyball,footbal, at softball -pagkain ng salad,sandwiches,hamburger,hotdog,french fries,apple pies at iba pa -kaalaman sa wikang ingles -pamahalaang demokratiko

Mga dahilan ng kahirapan?

kawalan ng sapat na hanapbuhay para sa mga tao at kawalan na rin ng tiyaga ng mga tao para maghanap ng trabaho..

Suliranin ng industriya?

1.kawalan ng puhunan ng pamahalan 2.hindi angkop ang proyekto ng pamahalan 3.Kawalan ng suporta at proteksyon ng mga pamahalan 4.Kompetisyon ng dayuhang kompanya 5.Import dependent ng mga industriya .

Tula ng mga bayani?

ang tula ng mga bayani ay may ibig sabihin, bawat salita ay may kahulugan,,,, kaya pahalagahan ntin ito,, thank you very much,, hahaha =P

Mga suliranin ng hilagang asya?

ang mga suliraning pangkapaligiran ng hilagang asya?putang ina nyoGMG kau sa libro kau mag hanap hayop kayo sayng ang pinapabaon sainyo hayop hayop kau wag kang GMG Google Mo Gago!

Mga dahilan ng kakapusan?

pag taas ng antas ng kriminalidad, Paglaganap ng sakit.. at Pagbaba ng moralidad ng tao.. etc

Mga bahagi ng sulatin?

Pamuhatan - the adress of the sender Bating panimula - opening remarks Katawan ng liham - body of the letter Bating pangwaksa - closing remarks Lagda - signature

Mga layunin ng KKK?

layunin ng KKK na matamo ang kalayaan ng mga Pilipino sa Kastila sa pamamagitan ng paghihimagsik

Suliranin ng agrikultura at solusyon?

Mga Suliranin ng Agrikultura Ang suliranin ay kaakibat na ng buhay ng tao.Lahat tayo ay nagkakaroon ng suliranin. Sa puntong ito hindi rin nakaligtas ang mga mahalagang sektor ng ating ekonomiya tulad ng Agrikultura. *Kakulangan sa Makabagong kagamitan at Teknolohiya * Kawalan ng sapat na Imprastaktura. *Kakulangan ng Puhunan *Kawalan ng Kongkretong Programa sa Pagmamay- ari ng Lupa. *Mababang Halaga/Presyo ng Produksyong Agrikulutural. *Kompetisyon sa mga Dahuyang Produkto. Mga Kalutasan ng Mga Suliranin sa Agrikultura * Paghihigpit sa mga produktong Agrikukltural na pumapasok sa bansa. * Pagpapatayo ng mga imbakan, irigasyon, tulay at kalsada. * Paglalaan ng badyet para sa imprastraktura na kailangan ng mga magsasaka. * Pagbibigay ng subsidi sa mga maliliit na magsasaka. * Pagtatatag ng kooperatiba at bangko rural na magkakaloob ng pautang sa mga magsasaka at mangingisda. * Pagbibigay ng impormasyon ukol sa paggamit ng makabagong teknolohiya. * Pagpapataw ng murang buwis sa mga inaangkat na kagamitan ng agrikultura. * Pagapapatakda ng tamang presyo sa mga produkto sa mga produktong agrikulutural. * Tunay na implementasyon ng anumang repormang pansakahan. Lahat ng problema ay may solusyon. Masosolusyonan ito kung lahat tayo ay magtutulong tulong din. JenL

Suliranin ng administrasyong ramon magsaysay?

'Magsaysay Is My Guy!' He who has less in life should have more in law [Ang magkamit nang kulang sa buhay ay dapat makatanggap nang higit sa batas ] - Ramon Magsaysay Nagpunta ako rito upang patayin ka. Ngayon, payagan mo sana akong magtrabaho para sa 'yo - 'Manila Boy' Tomas Santiago, bodyguard ni Luis Taruc, sumuko matapos ng 1 oras na pagkausap kay Magsaysay Sa kasaysayan ng Pilipinas, 3 lamang ang dukha na namuno sa bayan. Halos magkasabay ang 2 nauna: Si Andres Bonifacio , ang kinitil ng mga taksil, at si Apolinario Mabini, ang dakilang dininig lamang pagkamatay. Sa sumunod na labu-labong agawan ng mga Pilipino sa kapangyarihan at katungkulan sa pamahalaan, may 50 taon ang lumipas bago nagkaroon muli ng isang pinunong dukha, si Ramon Magsaysay, ang sumagip sa bayan mula sa digmaan ng mga magkabayan [ civil war ], ang ' tao ' ng mga tao [ man of the people ]. Ipinanganak nuong 1907 kina Exequiel Magsaysay at Perfecta del Fiero sa Iba, Zambales, sa gilid ng Luzon, natutunan niya sa ama kung ano ang tunay na matuwid at kung paano maging marangal. Natanggal ang ama bilang guro sa paaralan nang tumanggi siyang "ipasang awa" ang anak ng school superintendent . Napilitang lumipat sa kabayanan ng Castillejas, nagkarpintero at nagpanday na lamang ang ama. Lumaking kasama-sama ng mga pawisan, matigas ang panindigan sa isip ni Magsaysay , at ang pag-unawa sa mga dukha. Sa paaralan ng mga manggagawa [ trade school ], Zambales Academy, nagtapos ng high school , naputol ang pag-aaral niya nuong 1927 sa University of the Philippines dahil mahina ang katawan, karaniwan sa mga lumaking mahirap at salat sa pagkain, at 1932 na nang nakapagtapos sa Jose Rizal College ng pagkakalakal [ commerce ]. Dahil mahina ang natapos, ang tanging hanap-buhay na nakita niya ay mekaniko sa Try Transportation Bus Company sa Manila, ngunit ilang taon lamang, siya na ang tagapangasiwa [ general manager ] duon. Hanggang lumusob ang mga Hapon. Nagbitiw siya ng tungkulin at kasama ng Philippine 31st Infantry Division nakipagbaka sa Bataan at, nang matalo, namundok at sumama sa mga guerrilla ng USAFFE. Matapang at magiting, nataas siyang capitan, major at pinuno ng 10,000 guerrilla sa buong Zambales - naghayag pa ang mga Hapon ng 100,000 pisong gantimpala sa sinumang pumatay sa kanya. Sa pagbalik ng mga Amerkano, itinanghal si Magsaysay na governador ng Zambales ni General Douglas MacArthur nuong Pebrero 1945. Ayaw ko, mga mayaman lamang ang tinatangkilik ninyo, ang tanggi ni Magsaysay sa gulat na Manuel Roxas nang alukin siyang sumapi sa Liberal Party upang kumandidato bilang kinatawan ng Zambales sa halalan ng Batasang Bayan [ Philippine Congress ] ng unang Republika ng Pilipinas nuong 1946. Nahikayat rin siya nang iharap sa kanya ang amuki, nilagdaan ng 11,000 taga-Zambales, na sa pamahalaan niya ipaglaban ang kapakanan ng mga hampas-lupa [ tillers of the earth ]. Nahalal na kinatawan ng Zambales nuong 1946 at 1949, nahirang siya sa Batasan bilang pinuno ng pulong sa tanggulang bayan [ chairman, committee on national defense ] dahil sa karanasan niya nuong digmaan. Nuon niya naipalipat ang PC [ Philippine Constabulary ] sa ilalim ng hukbong bayan [ Philippine army ] upang maturuan at pamunuan ng mga tunay na sundalo. Nuon din, Abril 1950, nagtungo siya sa Washington DC, sa America, at matapos kausapin sina General George Marshall , ang kalihim ng tanggulan [ secretary of defense ] at Harry Truman , pangulo ng America, nakautang siya ng 10 milyon dolyar pambayad sa Pilipinas ng suweldo ng mga sundalo at gantimpala ng mga nagsuplong laban sa Huk. Ako ang magpapatakbo, walang makikialam! hamon ni Magsaysay kay Pangulo Elpidio Quirino , na gipit na gipit na sa pagsulong ng mga Huk, at humirang sa kaniyang kalihim ng tanggulang bayan [ secretary of national defense ] nuong Septiyembre 1950. Pagkaraan ng ilang araw lamang, tinanong nang lihim si Magsaysay ng ilang mataas na pinuno ng hukbo kung kampi siyang itiwalag si Quirino sa isang kudeyta [ coup d'etat ]. Bigyan n'yo 'ko ng 3 buwan, kung wala pa akong nagawa, bahala na kayo , ang sagot ni Magsaysay , pahiwatig na alam na niya ang gagawin laban sa mga Huk. At pahiwatig na may taning siya sa sarili, 3 buwan, upang puksain ang mga Huk. Puspusan niyang nilinis ang sandatahang bayan [ Philippine armed forces ]. Unang araw bilang kalihim ng tanggulan, sinisante niya ang mga pinunong pusakal, ang mga walang muwang at ang mga bayaran ng mga mayaman, pati ang pinakapuno ng hukbo [ armed forces chief of staff ] at ang pinuno ng PC. Pinalayas din ang mga sundalo at pinunong ' malapit ' sa mga Huk, at ang mga alinlangang lumaban. Itinaas niya bilang pinuno ng hukbo ang mga marunong, ang mga handang kumilos at lumaban. Ginamit niya ang nautang sa America nuong 1950, umutang uli ng 10 milyon dolyar pa nuong 1951, upang itaas ang sahod ng lahat sa hukbo. Ginawang piso ang 30 sentimos na arawang suweldo ng karaniwang sundalo, nang matigil ang gawi ng mga itong magnakaw mula sa mga mamamayan ng pagkain at gamit para sa mga pamilya. Sumasabog ang digmaan sa Korea nuong 1950 laban sa mga komunista ni Kim Il Sung ; katatapos lamang magwagi ang mga komunista ni Mao Tse Tung sa China. Sinamantala ni Magsaysay ang tuntunin ng America na supilin ang mga komunista sa Asia. Mahigit 240 pinuno ng hukbo ang ipinadala niya sa America upang mag-aral ng mga makabagong taktika sa pagsusundalo. Kulang-kulang 50 milyon dolyar ang ibinigay ng America upang makapagbuo 16 bagong batalyon ng mga sundalo, at nagkaroon si Magsaysay ng sapat na lakas, 26 batalyon, mahigit 8,000 sundalo, upang makipagpukpukan sa mga Huk. Mahigit 30 eroplano, dose-dosenang tangke at maraming kanyon, daan-daang sasakyan, libu-libong baril at machine gun at 15 milyong bala ang ipinadala ng America kay Magsaysay simula nuong 1951. Pagsilbihan n'yo, ipagtanggol n'yo ang mga tao ! Pinalikas ni Magsaysay ang mga sundalo, nagkukubli nuong una sa mga garrison at kampo habang gumagala ang mga Huk sa buong kapatagan, at pinahalubilo sa mga tao sa mga baranggay at kabayanan. Hindi lamang laban sa mga Huk, kundi laban din sa mga sangganong at mga civilian guard na nagmamalupit sa mga tao ! ang utos ni Magsaysay sa mga sundalo. Pinarusahan niya ang mga sundalong palalo sa mga tagabukid. Inutos niya sa mga abogado ng hukbo na tulungan nang walang bayad ang mga magsasaka sa hablahan laban sa mga may lupa. Ginamit ni Magsaysay ang karanasan niya sa 3 taong pagiging guerrilla nuong panahon ng Hapon, alam niya na ang lakas ng sandatahan ay nasa tulong at pagtangkilik ng mga tao. Sabihin n'yo sa 'kin kung may magpangahas sa inyo, kung ayaw kayong tulungan laban sa Huk, tumelagrama kayo, walang bayad, ako na ang bahala ! ang pangako ni Magsaysay sa mga taong nakausap sa araw-araw na pagtahak at pag-usisa sa mga lalawigan. Sa maraming baranggay, siya ang kauna-unahang pinuno ng pamahalaan na nakarating at kumausap sa mga tao. Marami ang nagpasalamat sa pagtigil niya ng mga sapilitang evacuation at marahas na pagkulong ng mga tagabukid sa mga pacification village , sa tangkang ihiwalay at putulin ang pagtulong ng mga tao sa mga Huk. Mas malupit pa kaysa sa mga Hapon, ang sumbong kay Magsaysay ng mga tao. Lumipas ang taning ni Magsaysay . Dati-rati, takbong patakas sa gubat ang mga tao pagdating ng mga sundalo o PC. Pagkaraan ng 3 buwan, sinasalubong ng mga tao, pati ng mga bata, at binabati ang mga sundalong dumating. Hindi naganap ang balak na kudeyta ng mga pinuno ng hukbo. Sa larangan, binigyan niya ng mga camera ang bawat pangkat ng hukbong tumutugis sa mga Huk. Lahat ng napuksang Huk ay kinunan ng larawan, natunton ang wastong bilang ng mga sandatahang Huk. Sa halip ng malalaking batalyon, mga maliliit na pangkat ng mga sundalo ang pinaligid at pinapasok sa putikan ng Candaba at bundok ng Arayat, nang walang tigil upang hindi makapagpahinga at makapag-isip ang mga Huk. Nuong Disyembre 23, 1950, ginawa niyang pinuno ng PC ang mga pinunong sundalo ng hukbo. Tinuruan ang mga PC at tinuring na mga sundalo na rin. Ginamit ni Magsaysay ang hukbo upang magtayo ng mga paaralan at mga health center sa mga baranggay, naglatag ng mga lansangan, naghukay at nagtayo ng libu-libong poso, tinawag na liberty wells, upang magkaroon ng malinis na tubig ang mga tagabukid, sa maraming baranggay, sa kauna-unahang panahon. Binigyan niya ng lupa ang mga sumukong Huk. Itinatag ni Magsaysay nuong Disyembre 1950 ang EDCOR [ Economic Development Corps ] sa ilalim ng hukbo upang ibahay ang mga dating Huk sa mga bukirin, 6 - 9 hektarya bawat pamilya, malayo sa Gitnaang Luzon. Sinimulan ang unang baranggay ng EDCOR sa Kapatagan, Mindanao, nuong Pebrero 1951 at, pagkaraan ng 3 buwan, hinatid ni Magsaysay ang unang pangkat ng mga sumukong Huk sa kanilang bagong tahanan, may mga paaralan, health centers , mga lansangan, mga poso ng tubig, may koryente pa - nagka-ilaw ang maraming tagabukid sa kauna-unahang panahon. Pinautang ang mga sumuko upang mabili nila ang lupang sinasaka, at binayaran ang utang mula sa ani sa bukid. Mabilis na nagtagumpay ang tuntunin, kaya isa pang baranggay ang itinayo sa Mindanao, pagkatapos, 2 pa sa Luzon, malayo sa Pampanga, upang bahayan ng libu-libong mga Huk sa sumuko upang makasama sa EDCOR. Libu-libo pang mga taga-Gitnaang Luzon na hindi Huk ang lumikas, namasahe ng mga sarili, upang sumali sa tuntunin at magkalupa sa tabi ng mga baranggay ng EDCOR . Nuong 1955, nang matapos ang pagtatayo ng EDCOR , mahigit 5,000 magbubukid o 1,200 pamilya mula sa Gitnaang Luzon ang nakalipat sa sarili nilang bukid. Nakuba ang himagsikan ng Huk. Sa kanyang tagumpay, maraming naging kaaway si Magsaysay , lalo na sa Batasan [ Congress ] na pinagharian ng mga mayaman. Pati na si Quirino, ang humirang at matapat na tumangkilik sa kanyang mga tuntunin, ay naging karibal na niya, kaya nuong Pebrero 1953, napilitan siyang magbitiw sa tungkulin at tumiwalag mula sa Liberal Party . Katuwang ang bihasang politico, si Carlos Garcia ng Bohol, nanalo si Magsaysay sa halalan nuong 1953 at naging pangulo ng Pilipinas nuong 1954, ang tanging pangulo na tinawag ng mga tao sa kanyang palayaw, Monching . Nagpatuloy siya ng pagtangkilik sa mga common tao , binuksan niya ang Malacanang Palace upang kahit sinong nakabakya lamang ay maaaring pumasok at kausapin ang kanilang pangulo. Itinatag niya ang NARIC [ National Rice Corporation ] upang pamahalaan ang pag-imbak, kalakal at presyo ng bigas upang makayanang bilihin ng kahit pinakadukhang Pilipino. Itinatag din niya ang Namarco [ National Marketing Corporation ] upang makabili ang mga tao ng murang delata , gaya ng gatas, karne-norte, atbp. Pinalawak din ni Magsaysay ang SWA [ Social Welfare Administration ] upang tulungan ang mga dukhang dumadagsa sa mga squatters area sa Manila nuon. Nagpatuloy ang pagkabantog ni Magsaysay sa madla at malamang nahalal siya muling pangulo nuong 1958 kung hindi siya namatay sa pagbagsak ng eroplano niya, ang Mount Pinatubo , sa bundok ng Manunggal, sa Cebu, nuong madaling-araw ng Marso 17, 1957.

Anyo ng impormal na sektor ng ekonomiya?

impormal na sektor ng ekonomiya 4 na anyo ng 1.ilegal na ekonomiya 2.di nakatala 3.di nakarehistro 4.counter trade

Mga suliranin sa paglaki ng populasyon sa pilipinas?

Ang karamihan mga suliranin dulot ng biglaang paglubo ng populasyon sa pilipinas: 1.PAGKAIN, 2. HANAPBUHAY , 3. KRIMEN , 4. KALUSUGAN , 5. POLUSYON , 6. MAGING MALAKI ANG INILAANG BUDGET PARA SA SERBISYONG PANLIPUNAN ,NA DAPAT SANA AY MAPUPUNTA ITO SA IBA PANG PAGKAKAGASTUSAN.

Anu-ano ang mga suliranin ng mabilis na paglala ng global warming?

napakarami ng suliranin sa mabilis na paglala ng global warming tulad ng: el nino, la nina, pabago bago ang panahon, biglaang pagtaas ng tubig, pagkatunaw ng mg ice sa north pole, lalong marami ang nagkakasakit, lalong naging mabangis ang dengue, unti unti ng kinakain ng tubig dagat ang mga dalampasigan, at marami pang iba.

Mga bumubuo sa sektor ng paglilingkod?

SEKTOR NG PAGLILINGKOD - Sinasabing ang kaunlarang pang ekonomiya ay nasasalamin sa paglawak at pag unlad ng kakayahan ng mga kasapi sa lipunan na lumikha ng iba't ibang kalakal at serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng tao. SEKTOR NG EKONOMIYA PAGBUBUO SA SEKTOR NG PAGLILINGKOD - Hindi lamang mga produkto tulad ng damit kasangkapan, gamot at pagkain ang pinagkakagastusan at kinokonsumo ng mga mamayan. May mga pangangailangan din sila bukod sa mga produktong agricultural at industriyal. Kailangan din ang mga serbisyo tulad ng edukasyon, telekomunikasyon, transportasyon, libangan, at serbisyong medical upang maging magaan at komportable ang buhay. Ano ba ang bumubuo sa sector ng paglilingkod? o Pananalapi o Insurance o Komersiyo o Real estate o Kalakalang pakyawan o Kalakalang pagtitngi o Transportasyon o Pag-iimbak o Komunikasyon *Noong 2001-2002 bilang ng private elementary schools: 4,529 mula sa 4271 noong 2000-2001. * Ang pagdami ng mga ito ay nagpasigla sa sector ng paglilingkod bunga ng dagdag na pangangailangan sa guro at ibang empleyado ng paaralan. * Kabilang din sa sekto n ito ang mga nandarayuhan patungo sa ibang mga bansa sa daigdig upag maging nars, doctor, guro empleyado sa bangko atbp. * Noong 2005, $10 US dollars bilyon ang remittance ng mga overseas Filipino worker (OFW) sa bansa. *Bukod sa OFW, umuunlad din ang subsector ng telekomunikasyon sa bansa. o Ayon kay Augusto Zobel de Ayala II, pangulo at chief executive officer (CEO) ng Ayala Corporation, ang ploy na paglago ng subsector ng telekomunisasyon ay hated ng sumusunod na dahilan:  * Pagpapatupad ng patakarang deregulasyon sa ilalim ng panunugkulan ni Pangulong Fidel Ramos  *Pagkakaroon ng kompetetibong pamilihan  *Pag unlad ng teknolohiya sa telekomunikasyon mula sa analog patungong digital  *Pagpasok ng malaking puhuan sa negosyo  *Pagiging kawili wili ng cellphone technology sa mga mamimiling Pilipino * Ang mga ahensiya ng paglalakbay sa pakikipagtulungan nito sa DOT at mga sasakyang pandagat o panghihimpapawid ay naglunsad ng kampanya upang palakasin ang turismo sa bansa. * Pang lima ang Pilipinas sa may pinakamaraming dumarating na turista. * Noong 2011, umabot ng 3,520,000 ang kabuuang bilang ng mga turistang dumating sa ating bansa. BRAIN DRAIN - bunga ng malawakang pandarayuhan lalo na ng mga Pilipino upang makapagtrabaho sa ibang bansa. TALAHAYAN 30.3 BAHAGDAN (%) NG WALANG TRABAHO SA PILING MGA BANSA SA ASYA Makikita sa Talahayan 30.3 ang mataas na kaso ng kawalan ng trabaho sa Pilipinas kung ikukumpara sa iba pang mga bansa sa Asya. TALAHAYAN 30.4 INAASAHANG BAHAGDANN NG PANGANGAILAGAN NG BPO • Ayon naman sa Mckinsey and Company, inaasahan na magpapatuloy ang paglago ng BPO sa susunod pang mga taon. Katangian at Kahandaan ng Pilipinong Manggagawa sa sector ng Paglilingkod Ipinapakita ng iba't ibang produkto at kkalakal sa pamilihan ang antas at kalidad na taglay ng manggagawang lumikha ng mga makabagong teknolohiyang ito. Sa kasalukuyan, ang mga bansa sa Asya ang pinaniniwalaang magkakaroon ng mauunlad na ekonomiya. Tiger Economy - ibinansag sa mga bansa sa Asya tulad ng Taiwan, Singapore, at Thailand sa pagsisimula ng bagong milenyo. Cub economy- tawag sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ramos. Katangin at uri ng paghahanda upang makamtan ang kaunlaran ng isang bansa: 1. Masisipag, may direksiyon sa trabaho, nagpapakita ng pagkamalikhain at pagnanais na matuto sa iba't ibang kasanayan. 2. Kompetitibo sa larangan ng turismo, mga call center, IT, at iba pa. Pinatunayan nito ang kalamangan ng manggagawang Pilipino sa wikang English. Patunay din ito ng tiwala at kakayahan 3. Sa pananaliksik na isinagawa ng Garther Inc. (Pinakamalaking kompansya sa mundo sa larangan ng information technology and Research), isinaad dito ang pangunguna ng mga Pilipino sa kakayahang makipag-usap nang malinaw at may pagkakaunawaan lalo na sa mga Amerikano. ENNDDDDING..

Bakit nagkaroon ng suliranin sa pagdami ng populasyon?

Dahil ang mga Tao ay wlang disiplina sa sarili kaya dumarami kaagad ang mga Tao at kaya naghihirap ang mga bansa na maraming Tao dahil kailangan na tulungan ng pangulo ang mga taong naghihirap at maraming mga anak.

Mga kahalagahan ng wika?

Ang wika ay nagsisilbing paraan na magagamit natin para maka-usap ang iba. Sa paraang ito nagkaka-intindihan ang isa't isa.

Mga uri ng isda?

alumahan , bangus, dalang,dili, hito, lapulapu,talakitok,karpa, espada, duhol, galonggong kanduli , maya2x, palos, tamban, tamilis,alumangan,halaan hulya, hipon,ulang, talaba,pating, page, butete. mark 10

Ano ang buod ng impormal na sektor?

ang informal na sektor ay dahil sa hirap ng buhay ngayon kasi mahirap ng magparehistro at Hindi sapat ang pondo pang negosyo.

Ano ang kahalagahan ng sining pang-industriya?

ang sining pang industriya ay maaaring gawin lamang sa pamamagitan ng kamay at ito ay mahalaga sa iba pa; dito natin makikita ang kakayahan nating gumawa ng sining....

Mga layunin ng tula?

ang layunin ng tula para maintindihan natin at magkaroon ng karagdagang impormasyon tungkol sa malalalim na salita nakapaloob dito ..,,.,.,., :) :) :)

Mga uri ng teksto?

Deskriptiv- ang isang teksto kung ito ay nagtataglay ng informasyong may kinalaman sa pisikal na katangian ng isang tao, lugar, bagay. Madali itong makilala sapagkat ito ay tumutugon sa tanong na ano. Nareysyon-ang isang teksto kung ito ay naglalahad ng mga informasyon tumutugon sa mga tanong na paano ay kailan. Exposisyon- ang isang teksto kung ito ay naglalahad ng mga informasyon tungkol sa pag-aanalays nh mga tiyak na konsep. Tinutugon nito ang tanong na paano. Argyumentasyon- ang isang teksto kung ito ay naglalahad ng mga posisyong umiiral na kaugnayan ng mga proposisyon. Ang ganitong uri ng teksto ay tumutugon sa tanong na bakit. Informativ- ang isang teksto kung itp ay naglalahad ng mga bagong kaalaman, bagong pangyayari, bagong paniniwala at mga bagong informasyon. Ang mga kaalaman ay nakaayos ng sekwensyal at inilalahad nang buong linaw at kaisahan Prosijural- ang isang teksto kung ito ay nagpapakita ng malinaw na hakbang sa pagsasakatuparan ng anumang gawain. Referensyal- ang isang teksto kung ito ay naglalahad ng mga tiyak na pinaghanguan ng mga inilalahad na kaalaman. Ang mga kaalamang hinango mula sa iba ay malinaw na tinitiyak at inilalahad.

Mga halimbawa ng pamahiin?

kapag gabi na at umalulung ang aso ng lagpas ng 3 alulung ibig sabihin nun ay may aswang o mga engkanto

Mga uri ng tayutay?

Mga Uri ng Tayutay: 1. Simili o Pagtutulad 2. Metapora o Pagwawangis 3. Personapikasyon o Pagtatao 4. Apostrope o Pagtawag 5. Pag-uulit 6. Pagmamalabis o Hayperbole 7. Panghihimig o Onomatopeya 8. Pag-uyam 9. Pagpapalit-saklaw 10. Paglilipat-wika 11. Balintuna 12. Pasukdol 13. Pagtanggi

Mga bahagi ng globo?

Mga bahagi ng globo . Ekwador - ito ang guhit na humahati sa globo sa dalawang magkasinlaking bahagi - ang hilaga at timog hatingglobo. Matatagpuan ang ekwador sa panuntunang 0°. Ito ang tinuturing na pinakamahaba sa lahat ng latitud. Ang ekwador ang bahagi na pinakamalapit sa araw kung kaya't mainit sa panig na ito ng daigdig. . Latitud - ito ang mga guhit na paikot sa globo na kahanay ng ekwador. Ang mga guhit na ito ay kanluran papuntang silangan. Ginagamit din ito sa pagsukat ng layo ng isang lugar, pahilaga at patimog mula sa ekwador. . Longhitud - patayong guhit na naguugnay sa polong hilaga at polong timog. . Punong Meridyano - matatagpuan ang guhit na ito sa panuntunang 0°. Tinatawag din itong Greenwich dahil naglalagos ito sa Greenwich, Inglatera . . Internsyunal na Guhit ng Petsa (International Date Line) - matatagpuan sa 180° meridyano. Sa bahaging ito nangyayari ang pagpalit ng petsa at oras . . Grid o Parilya - nabubuo sa pagsasalimbayan ng mga guhit latitud at longhitud.

Mga halimbawa ng talaarawan?

Mahal kong Talaarawan, Maganda at maayos naman ang aking umaga ngayon dahil maaga akong nakapunta sa paaralan.Pero bago ako pumasok sa paaralan,naligo muna ako, nagbihis ng maayos, nagsuklay ng buhok, kumain at nagsisipilyo ng ngipin. Pagkatapos kong magsipilyo ng ngipin ay hinatid ako ng papa ko sa paaralan. Pagdating ko sa paaralan ay bigla nalang sumakit ang ngipin ko. Kaya uminom agad ako ng gamot upang mawala agad ang sakit ko sa ngipin. Sa tanghalian naman ay masaya kaming nagkainan sa "BBQ-han" at pagkatapos ng kainan namin ay dumiretso agad kami sa silid-aralan namin. Nag-aaral din ako sa paksa namin sa Ingles dahil magkakaroon kami ng pagsubok o pagsasanay. At iyan ang mga ginagawa ko sa araw na ito. Nagmamahal, Shekainah

Produkto at industriya ng probinsiya ng pangasinan?

itoy tumutokuy sa ating pagsasapalan at sa paggawa ng bata pamaka iyot o kaya makakantot sa kama...

Ano ang kahulugan ng industriya?

ito ang twag sa produksyon ng mga produkto at serbisyo sa isang ekonomiya. ang nagpoprodyus ng tinapay ay maaaring tawaging industriya ng tinapay.ginagamit rin ang terminong industriya upang tukuyin ang malakihan at organisadong produsyon na may kinalaman sa pagmamanupaktura at konstruksyon, halimbawa nito ay ng industriya ng kotse, bakal at ang industriya ng mga apalayans na pambahay.

Mga Konsepto ng Kabihasnan?

Civilization is based upon the idea of a people who come togetherto form a society and is characterized by agriculture,transportation, language, law, and much more. Sibilisasyon ay batay sa ideya ng isang tao na dumating magkasamasa porma ng isang lipunan at naisasalarawan sa pamamagitan ngagrikultura, transportasyon, wika, batas, at marami pang iba.

Suliranin ng timog-silangan asya sa kapaligiran?

Ang isa sa pinaka suliranin ng Timog-Asya ay ang pagakakroon nito ng mainit na Panahon ! At ito ang nagpapatuo sa mga Likaw na Yaman sa Timog-Asya .

Mga larawan ng mga instrumento ng pilipinas?

hindi ko alm sayo bahala ka ng magisip diba magaling ka kaya mo na yan

Anu-ano ang mga suliranin ng yamang lupa?

Maraming suliranin sa yamang lupa tulad ng polusyon, ilegal na pagtotroso at marami pang iba.

Halimbawa ng mga bulong?

bulong can be expressed in any ancient language like latin,greek and sanskrit.here in the Philippines the usage of ethnic language of Dumagat is considered as a form of bulong! like- 1.) pawein on kamalotan ta kalekoan de bensa a oyo de tabiang ni makedepat.- to ward off evil 2.) papyonin ka tebe ni makedepat- to heal 3.) lumibra tebe on mamalota pangyeyedi de alayu a bensa- to transfer the calamaties to other places. 4.) Inomeral a ugnay on kamatoden ta katoweden ni Makedepata Yeshwah. eye a makedepat.- justice/// here is the prayer (ama namin) in Dumagat- Ama a Makedepat de kalongotan, simbein tebe on ngalan mo, dinomatuong tebe on kahadean mo, mayedi tebe on kalooben mo kong papalanu de langot maginon pala deo de putwok,pagkalooben mo de kame nunoh e papangan de adow adow,patawedin mo on hutang ni kame, tolad ni kame a ye patawed de te hutang de kame, wet mo kami ipaalane de tokso te eyen alayuin mo kame de kamalotan,depagkat on kahadian, kapangyedian ta kalowelhatean ey dikaw magpakapedeman.eye a makedepat.

Mga tula ng edukasyon?

edukasyon ang aking gusto saan man sa mundo ito ang hahanapin kodahil ito ang gusto.at kung saan man ako pumunta ka hahanaphanapinko.napaka sarap mag aral lalo na kung mayaman ka

Suliranin ng pilipinas sa kanyang teritoryo?

Dahil ito ay karaniwang malayo sa nagmamayari hindi ito nagagamit bilang negosyo dahil pangit ang pwesto nito. kung nasa ilalim naman ng dagat o kung ito ay dagat magagamit lang ito bilang sa pangingisda ngunit ang yamang tubig na nasa ilalim nito ay hindi makukuha sapagkat walang gamit ang nagmamayari nito. maraming taong umaagaw dito dahil sa yamang likas na makukuha dito.. sana po nakatulonggg.....=)

Mga halimbawa ng unlapi?

naglaba umawit maganda maligaya umabang nagsulat maliksi umasa nagtulog mainit by: Marianne Rose Abang Jaro 1 Elementary School

Mga gawain at kahalagahan ng industriya?

ang industriya ay ang nagpapaunlad sa ekonomiya ng isang tiyak na sukat ng isang pamayanan. ang industriya ay maaaring maging pagsasaka, pangingisda, pag totroso at iba pa.

Mga layon ng pandiwa?

ang mga tao ay nagbigay ng pagkain sa mga nasunugan! under line the : ng pagkain

Mga bahagi ng aklat?

Bahagi ng aklat pabalat -nagbibigay ng proteksyon sa aklat- pahina ng pamagat -pamagat at ng aklat pangalan ng may akda pahina ng naglimbag - petsaat taon na inilimbagng aklat talaan ng nilalaman - listahan ng kwento sanaysay ibang paksa at kung saang pahina. Katawan ng aklat -nababasa ang mga nilalaman ng aklat , glosari - mga salitang nakaayos ng paalpabeto na may kahulugan. Indeks - nagsasabi kung saang pahina makikita ang isang paksa bibliograpi -talaan ng sanaysay ng aklat na ginagamit ng mga may akda sa pag sulat ng aklat- flyleaf - isang pahin na walang sulat . Pahina ng karapatang sipi -ito ay nagsasaad kung kailan ginawa ang aklat at kung sino ang may karapatang may ari na aklat- - talasalitaan- -ito ang katumbas ng isang diksyunaryo nakalagay dito ang kahulugan ng mga salitang ginamit sa aklat. -dedikasyon- -pahina na nagpapasalamat sa lahatng mga nagambay upang mabuo ang aklat.....

Mga halimbawa ng mga talata?

talatang nagsasalaysay-magkwento, halimbawa tungkol sa iyong buhay kailngan may tauhan lugar o subject and predicate. talatang naglalahad- halimbawa , kalagayan ng kalikasan. talatang naglalarawan- inilalarawan mo ang isang drawing nilalagyan mo ng kwento na hango sa iyong nakikita at imahinasyon talatang nangangatwiran- nagpapahayag na may pangangatwiran halimbawa "makatwiran ba na alisin sa pwesto ang isang empleyado ng gobyerno ang sinumang mapatunayang nagkasala sa bayan.

Mga uri ng pagkonsumo?

Uri . Paglalarawan . Halimbawa . Tuwiran. Nagaganap kung ang taong kumokonsumo ay dagliang nararamdaman ang epekto sa paggamit ng produkto o serbisyo. Nagugutom ang isang tao kaya bumili siya ng tinapay at kinain niya ito. Pagkaubos ng tinapay, napawi ang kanyang gutom at agad nakamtan ang kabusugan at siya ay nasiyahan.. Produkto. Nagaganap kung ang isang produkto ay ginamit upang makalikha ng panibagong produkto. Ang biniling semento o hollow blocks at bakal ay ginamit sa pagtatayo ng bahay o gusali. Maliwanag na nabuo ang bagong gusali dahil sa pinagsama-sama na biniling produkto.. Maaksaya. Nangyayari kung ang produkto ay Hindi nagdudulot ng kapakinabangan o kasiyahan sa taong gumagamit nito. Pag-iiwang bukas ang ilaw kapag umaalis ng bahay. Mapanganib. Nagaganap kung ang produkto ay nagdudulot ng kapahamakan. Paggamit ng droga.

Mga uri ng diskurso?

the different types of Discourse are drama, pormularyo, interaktib, language play, oratori, narativ, pamamaraan, report, pag awit ang untillegible speech. wahahaha!! :)

Mga impluwesya ng amerikano?

pagpapahalaga ng edukasyon demokratikong sistema ng pamahalaan relihiyong protestante pagkain mga damit modernisasyon at pagunlad mga Hindi magagandang ibinunga ng mga amerikano colonial mentality-paggugusto sa imported kesa gawan pilipinas brain drain-pag papangarap na makapag trabaho ibang bansa

Anu-ano ang mga suliranin ng Asya?

ang mga suliranin sa asya: una ang populasyon, pagkain, trabaho, bahay, basura, at iba pa.

Mga halimbawa ng mga uri ng editoryal?

tanong mo sa teacher mo wag sa computer dahil kahit kailan hindi nakakapagsalita ang computer

Mga klasipikasyon ng buwis?

May anim na uri ng buwis ayon sa iba't ibang batayan. 1. Ayon sa bagay na binubuwisan a.Personal b.Ari-Arian 2.Ayon sa layunin a.Pangkalahatan b.espesyal 3.Ayon sa antas ng pamahalaan a.Pambansa b.Lokal 4.Ayon sa pagtatakda ng halaga a.Tiyak (ayon sa bigat,bilang at iba pa) b. Ad Valorem (ayon sa halaga) 5.Ayon sa kung sino ang papasan ng bigat a.Tuwiran b.Di-tuwiran 6.Ayon sa pagtaas ng antas a.Proporsyonal b.Progresibo c.Regresibo

Mga ambag ng Greece?

anu ba yng mga sagot niu kng mgcocomaent lng kau ng mga mra wag na kau mag comment kc?? alm niu prng gnggo niu ung com...? eh? dbah? mxz mbuti p ung wag nlng kau smgot bnbboy niu lnhg ung anss///? hndi nman 22o ////////////>//////.......... by cherlene ni aldrin

Balita tungkol sa sektor ng industriya?

ito ay may kinalaman sa gravity of the earth and b'coz op dat was the answer>>>>

Mga Halimbawa ng metapora?

Mga halimbawa: # Ang mga nangangalaga ng kalikasan ay mga anghel ng kagubatan. # Ang aking mahal ay isang magandang rosas. # Ang aking ina ay tunay na ilaw ng tahanan. # Ang kanilang bahay ay malaking palasyo. # Si Mother Teresa ng Calcuta ay hulog ng langit. Pansinin na ang pagwawangis o metapora ay deretsang inihahambing sa isang bagay at hindi ito ginagamitan ng mga salitang tulad ng at parang .

Mga halimbawa ng kasingkahulugan?

Masaya-Natutuwa Mabuti-maayos Dala-Bitbit Busilak-Malinis Kalaban-Kaaway Kapahamakan-panganib Asul-Bughaw Bakla-Pinababae Bawasan-alisin Bilango-Preso Bahay-Tahanan Maganda-Marikit Nayon-Baryo Guro-Titser Estudyante-Mag-Aaral Bading-Bakla Gusto-Nais Watawat-Bandils

Mga halimbawa ng lansakan?

tribo pangkat tropa dosena kumpol grupo lahi bungkos kaing piling kilo pumpon batalyon banda koponan,kawan,tumpok,langkay,dosena,banda langkay ng mga ibon koponan ng mga athleta kawan ng mga baka klase barkada tumpok