Nasa tao ang gawa nasa diyos ang awa ano ang ibag sabihin nito?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang awa ay nasa diyos dahil siya ang tumutulong at nasa tao ang gawa dahil ang tao ang gumagawa ng mali o kasalanan
26 people found this useful

Ano ang mga sangkap ng dula at ang ibig sabihin nito?

Mga Sangkap ng Dula 1.. Balangkas o Banghay. Tumutukoy ito sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa dula. Ang kumbenyunal na kwento sa dula ay may simula, gitna at wakas