What would you like to do?

Natatanging Filipino na nagmula sa Hilagang Luzon at NCR?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

mga natatanging pilipino sa NCR
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Mga pangkat etniko na matatagpuan sa luzon?

elow ako c Jasmine   Pangkat etniko sa Luzon    Aeta   Matatagpuan ang pangkat ng mga aeta sa halos lahat ng dako ng kapuluan. May iba't iba silang pangalan sa iba'

Ano ang mga likas na yaman sa hilagang asya?

Hilagang Asya KyrgyzstanTajikistan- mineral na panggatong, pang-industriyal (phosphate), metaliko (ginto) Uzbekistan- ginto at cotton seed (#1 sa mundo) Turkmenistan- natural

Tanyag na Filipino sa larangan ng sayaw?

1. Francisca Reyes Aquino Isang edukador, guro at nasyonalista, ay ang unang babaeng ginawaran ng parangal na Pambansang Alagad ng Sining sa Sayaw sa bansa. Gumawa siya ng mal