What would you like to do?

Paano natuklasan ang Pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

tuklasin ang pilipinas kong ano miron pang IBANG kayamanan at pag na tuklasan na meron pa sana wag itago ito ibahagi ito sa taong bayan...


Isa pang sagot:
Natuklasan ito ni Ferdinand Magellan dahil ninanais niyang patunayan na ang mundo ay bilog at napakalaki.
15 people found this useful
Thanks for the feedback!

Paano lumaganap ang Islam sa pilipinas?

ang nagtatag ng relihiyong Islam na si Muhammed ay kabilang sa pangkat ng mga mangangalakal sa Mecca. Nagsimulang lumaganap ang Islam sa southeast Asia nang maitatag ang sul

Paano mapipigilan ang dengue sa pilipinas?

Para maiwasan na makagat ng lamok na aedes aegypti (uri ng lamok na nagkakalat ng Dengue Fever), laging magpahid ng mosquito repellant lotion. At kailangan din iwasan ang mga