What would you like to do?

Paano natuklasan ang Pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

tuklasin ang pilipinas kong ano miron pang IBANG kayamanan at pag na tuklasan na meron pa sana wag itago ito ibahagi ito sa taong bayan...


Isa pang sagot:
Natuklasan ito ni Ferdinand Magellan dahil ninanais niyang patunayan na ang mundo ay bilog at napakalaki.
6 people found this useful
Thanks for the feedback!

Paano nakakatulong ang ofw sa ekonomiya ng pilipinas?

Sa paraang naitataguyod nila ang pangkain ng kanilang pamilya,,,sa pang araw araw ....and for that readon kaya nababawasan ang mahihirap xa pilipinas na siya namang ikinauunla

Paano nabuo ang kapuluan ng pilipinas?

ang mga kapuluan ng pilipinas ay nagmula sa isang malaking anyo ng lupa at dahil nasakop ang pilipinas sa pacific ring of fire ay sunud-sunod na lindol ang naganap at nauga an