What would you like to do?

Paano pinaghahambing ni rizal ang bapor tabo at ang pamahalaan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang bapor tabo ay may itaas at ibaba.
Maihahalintulad ito sa pamahalaan noon at hanggang ngayon, sa paraan na mas maginhawa ang mga nasa taas (mayayaman at may katungkulan) kaysa sa mga nasa ibaba (mahihirap)
9 people found this useful
Thanks for the feedback!