What would you like to do?

Proseso ng pagbasa ayon kay smith?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

4 proseso ng pagbasa

Ang pagbasa sa akda- gumagamit ng persepsyon o pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo

Ang pag-unawa sa binasa- ito ay ang pag-unawa sa kaisipang nakapaloob sa mga simbolong nakalimbag

Ang reaksyon sa binasa- reaksyon at paghatol sa kawastuhan ng mga detalye, kahusayan ng pagkakasulat at halaga ng teksto

Pagsasama-sama at pag-uugnay ng mga bagong kaalamang mula sa binasa at sa dating kaalaman- pag-uugnay ng binasa teksto sa karansan ng mmbabasa.
Thanks for the feedback!

Kaantasan ng pagbasa?

abnormal kau nag lagay lagay p ala man sagort

Katangian ng wika ayon kay Archibald A Hill?

Si Archibald A. Hill ay isang Amerikanong "linguist." Ayon sa kanya, ang wika ay ang kaluluwa ng tao. Ito ang sinulat niya: "I believe it is language and its use which more th

Kahulugan ng wika ayon kay Webster?

ayon ky webster,,, ang wika ay sistemang pang komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa pamamagitan ng mga pasulat o pasalitang simbolo.

Iba't ibang pakahulugan ng pagbasa ayon sa iba't ibang manunulat?

Ang pagbasa ay paraan ng pagkilala, pagpapakahulugan at pagtataya sa mga simbolong nakalimbag (Austero, et al., 1999)Ang pagbasa ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na kah

Prosesong sikolohikal ng pagbasa?

ito ay ang kakayahan ng tao na mag imbak ng impormasyon , kaisipan at pati na rin ang kanyang nabasa , nakita , nasulat at naramdaman ang mga bagay na ito ay nakatatak na sa k

Tungkulin ng wika ayon kay MAK Halliday?

A. Interaksyonal   B. Instrumental   C. Regulatori   D. Personal   E. Imahinatibo   F. Hyuristik   G. Impormatibo

Ano ang sikolohikal na proseso ng pagbasa?

ang prosesong sikolohikal ay ang kakayahan ng tao na mgimbak ng impormasyon, kaisipan at pati na rin ang kanyang nabasa, nkita, sinulat, at nramdaman ...:) maemae

Anu ang kahulugan ng pagbasa ayon kay Cody?

Ayon sa kanya, para sa lubusang pag-unawa ng isang teksto, kailangang ang dating kaalaman ng tagabasa ay maiugnay niya sa kanyang kakayahang bumuo ng mga konsepto/ kaisipan at

Konsepto ng wikang Filipino ayon kay ernesto constantino?

may dalawa syang pag aaral:ang The sentence patterns of twenty-six Philippine languages na nagsasabing ang pagkakamukha at pagkakapareho ng mga pangungusap ng mga wika sa pili