What would you like to do?

Salawikain ng ilokano?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

hoy manga Hindi ko kilala tomahimik na okie
4 people found this useful
Thanks for the feedback!

Mga halimbawa ng salawikain at paliwanag nito?

Salawikain: Gawa ng pagkabata, dala hanggang pagtanda. Paliwanag: Dapat tayong maging mabait lagi lalo na kapagtayo'y bata pa dahil itong asal ay madadala natin kapag tuman

Mga halimbawa ng salawikain at kahulugan sa tagalog?

-Pagkahaba-haba man ng prusisyon, sa simbahan din angtuloy. -Kahulugan: Sa tinagal-tagal man ng samahan ng magkasintahan, sabandang huli ay humahantong din ito sa kasalan.