What would you like to do?

Salawikain ng ilokano?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

hoy manga Hindi ko kilala tomahimik na okie
Thanks for the feedback!

Mga halimbawa ng salawikain at paliwanag nito?

Salawikain: Gawa ng pagkabata,   dala hanggang pagtanda.   Paliwanag: Dapat tayong maging mabait lagi lalo na kapag  tayo'y bata pa dahil itong asal ay madadala natin

Ibigay ang pagkakaiba ng kasabihan at salawikain?

Ang mga kasabihan ay mga matatalinhagang salita na galing sa mga ninuno natin na nagbibigay ng moral o aral sa mga kabataan at Ang Salawikain ay nagtataglay ng mga pangaral at

Mga halimbawa ng salawikain at kahulugan sa tagalog?

  -Pagkahaba-haba man ng prusisyon, sa simbahan din ang tuloy.   -Kahulugan: Sa tinagal-tagal man ng samahan ng magkasintahan, sa bandang huli ay humahantong din ito sa