What would you like to do?

Sino-sino ang mga propagandista?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Tanong mo sa lolo ko hahahah :)))))
Thanks for the feedback!

Sinu-sino ang mga repormista?

Marcelo H. del Pilar . Graciano Lopez-Jaena . Antonio Luna . Jose Maria Panganiban . Jose P. Rizal . Mariano Ponce . Felix Ressurection Hidalgo . Isabela de los

Sino-sino ang nahalal maging mga senador?

STARTED 2007 Angara, Edgardo J. Arroyo, Joker P. Cayetano, Alan Peter S. Escudero, Francis Joseph G. Honasan, Gregorio B. II Lacson, Panfilo M. L

Sino-sino ang mga Filipinong ekonomista?

1. Si Jose Encarnacion Jr . (1928 - 1998) ang nagbigay ng kontribusyon ukol sa sa teorya ng Ekonomiya ng Pilipinas. Sa kanyang pagsulat ng mga artikulo ukol sa Ekonomiya ng P