What would you like to do?

Sino-sino ang mga propagandista?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Tanong mo sa lolo ko hahahah :)))))
6 people found this useful
Thanks for the feedback!

Sino ang mga tahuan ng florante at Laura?

Mga tauhan sa florante at laura at ang kanilang ginagampanan Florante =>Si Florante ang pangunahing bida ng Florante at Laura, at halos lahat ng mga bahagi ng salaysay ay um

Sinu-sino ang mga repormista?

Marcelo H. del PilarGraciano Lopez-JaenaAntonio LunaJose Maria PanganibanJose P. RizalMariano PonceFelix Ressurection HidalgoIsabela de los ReyesPedro PaternoJose AlejandroPed

Sino ang mga Sumerian at anu-ano ang kanilang mga kontribusyon?

Ang mga sumerino ay ang mga hominid na may inambag sa mundo.    Ang Kanilang Mga Inambag ay :   1. Apoy   2. Mga Pangunahing Kasangkapan   3. Bato   4.

Sino-sino ang nahalal maging mga senador?

STARTED 2007 Angara, Edgardo J. Arroyo, Joker P. Cayetano, Alan Peter S. Escudero, Francis Joseph G. Honasan, Gregorio B. II Lacson, Panfilo M. Legarda, Loren B. Pangil

Sino-sino ang mga Filipinong ekonomista?

1. Si Jose Encarnacion Jr. (1928 - 1998) ang nagbigay ng kontribusyon ukol sa sa teorya ng Ekonomiya ng Pilipinas. Sa kanyang pagsulat ng mga artikulo ukol sa Ekonomiya ng Pil