What would you like to do?

Sinu-sino ang mga bantog na pilipinong pintor at iskultor at kanilang mga talambuhay?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Emilio aguinaldo
123 people found this useful
Thanks for the feedback!

Pilipinong ekonomista at kanilang mga kontribusyon?

1. Si JoseEncarnacion Jr . (1928 - 1998) ang nagbigay ng kontribusyon ukolsa sa teorya ng Ekonomiya ng Pilipinas. Sa kanyang pagsulat ng mgaartikulo ukol sa Ekonomiya ng Pili

'Sinu-sino ang mga pilipinong imbentor'?

Filipino Inventors Gregorio Zara - Filipino Scientist. He was invented the two-way television telephone or videophone (1955) patented as a "photo phone signal separator netwo

Sinu-sino ang mga tanyag na mananahi?

Cecilio Abad ,,,,,,,,,,, * Inday or... it calls now "Donya Joselinda" Donya Joselinda-she is a young dress maker and she is discovered with her master piece that she have

Sino ang mga Sumerian at anu-ano ang kanilang mga kontribusyon?

Ang mga sumerino ay ang mga hominid na may inambag sa mundo.    Ang Kanilang Mga Inambag ay :   1. Apoy   2. Mga Pangunahing Kasangkapan   3. Bato   4.