What would you like to do?

Slogan for healthy lifestyle ng kabataan landas sa kinabukasan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

~Gulay walang kapantay,sa sustansyang kanyang inaalay..
~Sandata laban sa Gutom at malnutrisyon,ang gulay na laging umaaksyon
~walang malnutrisyon sa tamang nutrisyon

by :G-8_apricot [2013]
Thanks for the feedback!

Ibang halimbawa ng talumpati tungkol sa kabataan?

SANA MATUTO NA KAYO GUMAWA NG TALUMPATI! ARAL KAU NG MABUTI! I WIKANG PAMBANSA Isa sa mga salitang napag-aralan natin sa wikang Pilipino ay ang salitang "nabansot". Ka

Sanaysay tungkol sa May landas ng tagumpay sa mga pagsisikap?

Ang dalawang mukha ng Tagumpay Lahat tayo ay biniyayaan ni Amang Bathala ng pagkakataong magtagumpay. Ngunit bago ko ipaliwanag nang mas malawak,mas malalim at mas malina