Slogan for healthy lifestyle ng kabataan landas sa kinabukasan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

~Gulay walang kapantay,sa sustansyang kanyang inaalay..
~Sandata laban sa Gutom at malnutrisyon,ang gulay na laging umaaksyon
~walang malnutrisyon sa tamang nutrisyon

by :G-8_apricot [2013]
15 people found this useful

Healthy lifestyle ng kabataan landas sa kinabukasan?

"You are what you eat" Rizal, our national hero said that the youth is the hope of the fatherland.... one can not do a thing if he/she has no energy. Where do we get our

Healthy lifestyle slogan?

drink milk everyday and wash your hands everyday so go healthy lifestyle will make us healthy always!

Ibang halimbawa ng talumpati tungkol sa kabataan?

SANA MATUTO NA KAYO GUMAWA NG TALUMPATI! ARAL KAU NG MABUTI! I WIKANG PAMBANSA Isa sa mga salitang napag-aralan natin sa wikang Pilipino ay ang salitang "nabansot". Ka