What would you like to do?

Talambuhay ni melchora Aquino?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

She is a very kind woman.
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Talambuhay ni corazon c Aquino?

Talambuhay ni Presidente Corazon C. AquinoSi Corazon C. Aquino na kilala bilang Cory Aquino ay ang ikalabing-isang pangulo ng Republika ng Pilipinas at kauna-unahang babaeng p

The question and answer are locked and cannot be edited.

When was Melchora Aquino born?

Melchora Aquino was born on January 6, 1812.

The question and answer are locked and cannot be edited.

How old is Melchora Aquino?

Melchora Aquino was born on January 6, 1812 and died on March 2, 1919. Melchora Aquino would have been 107 years old at the time of death or 203 years old today.

The question and answer are locked and cannot be edited.

When did Melchora Aquino die?

Melchora Aquino died on March 2, 1919 at the age of 107.

Talambuhay ni Cory Aquino?

August 1, 2009 Former Philippine President Corazon Aquino, icon of people power in the Philippines and around the world, passed away at 3:18 am Saturday, her son, Senator Beni

Talambuhay ni noynoy Aquino?

Si Simeon Benigno "Noynoy" Cojuangco Aquino III (ipinanganak Pebrero 8, 1960) ay isang senador ng Pilipinas at ang isang kandidato para sa Pangulo ng Pilipinas sa halalan ng 2