What would you like to do?

Talumpati ni Lope K Santos?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Talumpati ni Andres bonifacio?

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa Andres Bonifacio Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya Sa pagkadalisay at pagkadakila Gaya ng pag-ibig sa tinub'ang lupa? Aling pag-ibig pa? Wal

Talambuhay ni ildefonso Santos?

Si Ildefonso P. Santos[1] ay isang makata na isinilang sa bayan  ng Malabon, sa nayon ng Baritan  noong ika-23 ng Enero, 1897. Kaisa-isang anak siya nina Andres Santos at 

Talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos?

Muling Maging Dakila Ferdinand MarcosSa araw na ito, animnapu't siyam na taon na ang nakalipas, namatay ang isang batang bayani at propeta ng ating lipi sa kanyang minamahal n

Pagtatapat ni lope k Santos?

Pagtatapat ni Lope K.Santos Ibig kong kung ikaw ay may iniisip, Sa ulo mo'y ako ang buong masilid. Ibig kong kung iyang mata'y tumititig, Sa balintataw mo ako'y mapad