Tama bang ipagtanggol ng isang abugado ang kanyang kliyente kahit ito na mismo ang nasasakdal?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

tama dahil ito ang kanyang tungkulin na ipagtanggol ang kanyang kliyente kahit mali ang kanyang ipinaglalaban, dahil ito rin ang kanyang sinumpaang tungkulin bago niya ibigay ang kanyang sarili sa publiko para magserbisyo sa abot ng kanyang makakaya
1 person found this useful

Ano ang katangian ng isang matatag na pamahalaan?

1. pinagtibay ito ng isang saligang batas; 2. may political will ang mga namumuno; 3. aktibo ang mga mamamayan at may pakialam at nakipagtulungan sa mga pinuno; 4. napapangal

Ano ang katangian ng isang mahusay na tagapagsalita?

may kabatiran sa paksa . may tiwala sa sarili . may takot sa Diyos . may kaalaman sa gramatika at linggwistikang pananaw . malakas ang boses o tinig . kaaya-ayang kaanyua
In Music

101 kahit maputi na ang buhok ko?

KAHIT MAPUTI NA ANG BUHOK KO Kung tayo'y matanda na Sana'y di tayo magbago At kailan ma'y, nasaan ma'y Ito ang pangarap ko Makuha mo pa kayang Ako'y hagkan at yakapi
In Mga tanong sa Tagalog

Ano ang mga katangian ng isang Mahigpit na Guro?

1. Matiyaga Magturo 2. Nagpapatupad ng sariling patakaran 3. Nagbibigay araw-araw ng takdang aralin 4. Ayaw may kasabay sa pagsasalita 5. Hindi nagkokonsidera 6. Mabilis at Ma