Tauhan sa kwentong anak?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang nanay at ang napariwala nya anak
6 people found this useful

Tauhan at ilarawan ng mabuhay ka anak ko?

thay - mahusay sa usaping pampulitika . any - magandang babae . sudath - anak ni thay ay thary nawath - anak ni thayat amy . staud - pangalawang anak ni any at thay . tha

Reaksyon sa kwentong Florante at Laura?

Si adolfo ay namatay dahil siya ay pinatay ni flerida dahil sa pagligtas ni laura.Dahil ang gusto ni adolfo na gahasaen si laura pero hindi siya nag tagumpay dahil siya ay nam

Tauhan sa Jose Rizal?

Ang nasa baba ay ang talaan ng mga aktor at aktres na makikita as pelikulang José Rizal. . Aktor/Aktres . Ginampanan . Cesar Montano. José Rizal. Joel Torre. Cr