Tawag sa pag aaral ng lahi ng tao?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

e1
2 people found this useful

Pangunahing lahi ng Tao sa asya?

sang bansa Ang mga pangunahing Lahi ng tao sa asya? At ang kanilang katangian.. >>Mongoloid:-> singkit, malatanso ang kulay ng balat (yellowish), tuwid at maitim ang b

Kahalagahan sa pag-aaral ng asya?

Upang maunawaan natin ang mga nangyari sa nakaraan. Pagpapahalaga sa ating kasaysayan nang sa gayon ay lumawak ang ating kaalaman tungkol sa nakaraan. Lumalawak din ang ating

Kasaysayan ng pag aaral sa pilipinas?

sana makapasa ako sa entrance exam sa ucc(university of caloocan city ) gusto ko mg review kaso nawawala yung mga notebuk ko ,, gusto ko sana malamn yung mga pinagaralan name