What would you like to do?

Uri ng liham pangangalakal?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Mga uri ng liham
1.liham pangkaibigan
2.liham pangangalakal
3.liham paanyaya
4.liham paghingi ng paumanhin
5.liham pagtanggi
6.liham ng pagmamahal
7.liham pamama-alam
47 people found this useful
Thanks for the feedback!

Mga Uri ng liham pangangalakal at kahulugan?

liham nagtatanong liham aplikasyon liham pamimili liham pagpapakilala liham na nagrereklamo

Ibat ibang uri ng liham?

1. Liham ng Pangkaibigan 2. Liham ng Pangangalakal 3. Liham ng Pag-aanyaya 4. Liham ng Pagsasalamat 5. Liham ng Paghihingi ng paunawain

Ano ang halimbawa ng liham pangangalakal?

Ang liham-pangangalakal ay iba't iba ang layunin.   Ang apat na Uri ng liham-pangangalakal ay ang mga sumusunod:   liham sa patnugot  liham na nagrereklamo sa kinauuku

Halimbawa ng liham pangangalakal?

Mary Grace Garciano Setyembre 3,1995 G. Arsenio L. Cruz Personnel officer LJF Publishing House 234 Sampaguita St.,Mandaluyong City Mahal kong G. Cruz: Ito po ay bilang

Ibat-ibang uri ng liham?

liham pang \kaibigan liham pagbati liham pangangalakal

Mga halimbawa at uri ng liham?

Liham pasasalamat liham patnugot

Halimbawa ng liham patnugot?

liham sa patnugod