What does Hindi ko alam mean?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Hindi ko alam, means "I don't know."
1 person found this useful

What does ko mean?

knockouts or strikeouts ya Knock-out. Commonly used in boxing.

Ang Hindi ko malilimutang karanasan ko sa buhay?

Bata palang ako naranasan ko ang kalungkutan, kahirapan,ang takot, at ang kaligayahan. Kahirapan,ang aking pamilya ay isang mahirap magsasaka lamang ang ama ko nabubuhay ka