What would you like to do?

What is a pook?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

In traditional fairy tales, the term "pook" is a type of fairy. It is also spelled "poak," "pouk" and "puck" as in Shakespeare's "Midsummer's Night Dream." According to Katherine Briggs, "Pouks mislead night wanderers and change like bogie beasts into all sorts of shapes to beguile men's wits"
Thanks for the feedback!

Ano ang kaibahan ng pook rural at pook urban?

Ang pook rural ay pook na kung saan ang mga bahay dito ay magkakalayo at mayroona sariwang hangin at ang mga tao dito ay napaka konti lamang. Ang pook urban naman ay pook na k

Mga makasaysayang pook sa Pilipinas?

Ang mga makasaysayang pook sa Pilipinas ay Rizal Park, Magellan's Cross, Malacanang Palace, Fort Santiago, Quiapo Church, Vigan at marami pang iba.

Makasaysayang pook sa mindanao?

Dambana ng DapitanKarim Ul-Makdum Mosque Dambana ng Kagitingan - Sa Dambana ng Dapitan sa Zamboanga del Norte itinapon si Jose Rizal ng mga Español noong 1892. Dito niya in

Mga makasaysayang pook sa mindanao?

Dambana ng DapitanKarim Ul-Makdum Mosque Dambana ng Kagitingan - Sa Dambana ng Dapitan sa Zamboanga del Norte itinapon si Jose Rizal ng mga Español noong 1892. Dito niya ino

Pook rural at pook urban?

1) If a barangay has a population size of 5,000 or more, then a barangay is considered urban, or  (2) If a barangay has at least one establishment with a minimum of 100 empl