What is taludtod?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

mats taludtod o scrip
3 people found this useful

Mga tulang may apat na taludtod at walong pantig?

ehh .. kung mag-isip ka nlang kaya .. mas mabuti pa hindi yunglaging google inaasahan mu ?? :/ hay .. naku kaya ako nag-post nitokasi nahihirapan din ako tulad mo ,, kaya mag-

Ano ang ibig sabihin ng taludtod?

Ang ibig sabihin ng taludtod ay yung bawat saknong nito ay tinatawag na taludtod.Ito din ay linya sa loob ng tula.