What would you like to do?

What is the importance of wika and komunikasyon in couples?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Wika and komunikasyon is important in couples to have understanding. It is important that couples understand the same language. It is when couples talk that they discover a lot from one another. Problems are easily solved through communications.
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Is how a couple met important?

to me personally it doesnt matter how they met just as long as they love each other

What is the importance of buwan ng wika?

Buwan ng Wika is important in the Philippines because it has a richculture and history. It also teachers the importance of loving thelanguage you were born into.

What is Wika?

wika is a reigion you believe in if you believe in witches or wizzards llike harry potter But it is spelled "wicca."

Komunikasyon sa akademikong filipino?

Isang metalinggwistikang pag-aaral sa paggamit ng akademikong Filipino sa iba't ibang sitwasyon at larangan sa paraang interdisiplinaryo at interaktibo. Tuon ang pagpapaliwana

Kahalagahan ng wika sa pagkamit ng mabisang komunikasyon?

Mahalaga ang wika sapagkat: . ito ang midyum sa pakikipagtalastasan o komunikasyon; . ginagamit ito upang malinaw at efektivong maipahayag ang damdamin at kaisipan ng tao;

What is the importance of buwan ng wika 2011?

Ang kahalagahan ng Buwan ng Wika ay upang ating mabigyang kahalagahan ang ating wikang pambansa. Pagsasalita ng ating sariling wika, pagpapahalaga nito at pagpapaunlad upang h
In Uncategorized

Why is it important for couples to undergo courtship?

Courtship - is a time for couples to 'get to know each other' -before committing to a long-term relationship. It gives people timeto discover loads of information about each o

Kahalagahan ng komunikasyon?

Ang komunikasyon ay isang paraan upang tayo ay magkaunawaan. Isa ito sa pinakamahalagang sangkap ng pagkakaintindihan sa isang lipunan. Dito naipapahayag natin ang ating mga s