What would you like to do?

What is the importance of wika and komunikasyon in couples?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Wika and komunikasyon is important in couples to have understanding. It is important that couples understand the same language. It is when couples talk that they discover a lot from one another. Problems are easily solved through communications.
Thanks for the feedback!

What is an 'it' couple?

A couple where both of the people in the relationship are popular. It can also mean they are the couple that have been going out for the longest, etc. they are the couple ever

Kasaysayan ng komunikasyon?

Komunikasyon Isa sa mga pinakadakilang tuklas ng tao ang  komunikasyon Kapag inalis ito, para nating pinahinto ang mundo.

What is the importance of buwan ng wika 2011?

Ang kahalagahan ng Buwan ng Wika ay upang ating mabigyang kahalagahan ang ating wikang pambansa. Pagsasalita ng ating sariling wika, pagpapahalaga nito at pagpapaunlad upang h

Kahalagahan ng komunikasyon?

Ang komunikasyon ay isang paraan upang tayo ay magkaunawaan. Isa ito sa pinakamahalagang sangkap ng pagkakaintindihan sa isang lipunan. Dito naipapahayag natin ang ating mga s

Berbal at di berbal na komunikasyon?

Berbal na komunikasyon - ay tumutukoy sa paggamit ng salita sa pagpapahayag ng saloobin ng isang tao. Konkretong anyo rin ito ng komunikasyon dahil tiyak at ispesipiko ang pag

What is the importance of buwan ng wika?

Buwan ng Wika is important in the Philippines because it has a rich  culture and history. It also teachers the importance of loving the  language you were born into.

Komunikasyon sa akademikong filipino?

Isang metalinggwistikang pag-aaral sa paggamit ng akademikong Filipino sa iba't ibang sitwasyon at larangan sa paraang interdisiplinaryo at interaktibo. Tuon ang pagpapaliwana

Uri ng komunikasyon?

chat, internet, cellphone, sex, berbal, at di berbal, at kantutan

Kahalagahan ng wika sa pagkamit ng mabisang komunikasyon?

Mahalaga ang wika sapagkat: ito ang midyum sa pakikipagtalastasan o komunikasyon;ginagamit ito upang malinaw at efektivong maipahayag ang damdamin at kaisipan ng tao;sumasala

What is a coupling?

couplings are used to join sections of long transmission shafts. couplings are also used to connect the shaft of a driving machine to the shaft of a separately built machine s