What would you like to do?

Where can i get pictures of hilaga gitnang asya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Look for Central Asia, which should cover the "-stans": Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, etc.
Thanks for the feedback!

Ano ang hangganan ng asya mula hilaga?

batay sa tradisyon,ang hangganan ng asya sa hilaga ay mula sa paanan ng URAL MOUNTAINS,ang tradisyonal na hangganan ng europa at asya,sa baybay-dagat ng kara sea sa hilaga ng