Results for: Dzhigits

In Actors & Actresses

What actors and actresses appeared in Devushka-dzhigit - 1955?

The cast of Devushka-dzhigit - 1955 includes: Lola Abdulkarimova as Galiya - The Young Heroine Aleksei Alekseyev as Taras Mukhtar Bakhtygereyev Yuriy Bogolyubov as Vasilyok Ke ( Full Answer )