Can cruise ships sail up the Yangtze River near Nanjing?

Yes! Yangtze River The Yangtze River flows through Chongqing, Wuhan, Nanjing, Shanghai etc.