Can women wear pants to church?

women can wear pants to church but it depends where u live