Does a cow an endoskeleton or exoskeleton?

An endoskeleton.