How do you say the sign of the cross in traditional Chinese?

Infu Chizi Xishi Jian Zhiming AMEN.