How do you write 2195000 million?

2,195,000,000,000 or 2.195 trillion