Asked in
History, Politics & Society
China and Chinese Territories
Landforms

How many regions does China have?

Answer

User Avatar
Wiki User
March 17, 2015 3:50PM

There are 33 provincial-level divisions of the People's Republic of China:

Beijing

Tianjin

Hebei

Shanxi

Inner Mongolia

Liaoning

Jilin

Heilongjiang

Shanghai

Jiangsu

Zhejiang

Anhui

Fujian

Jiangxi

Shandong

Henan

Hubei

Hunan

Guangdong

Guangxi

Hainan

Hong Kong

Macau

Chongqing

Sichuan

Guizhou

Yunnan

Tibet

Shaanxi

Gansu

Qinghai

Ningxia

Xinjiang