Hw much gotra of ahir name?

|kholdia,diva,Khosya, Kousaliya, Khola, Noniwal, Mehta, Motan, Saanp, Afaria, Kalaliya,Gangania, Nirwan, Dahiya,Balwan, Thukran, Kakkas, Ghummi, Jhagrolia, Gounwal,Atri,Khaliav, Kherwal,Pawalia,Nakumb, Satoriya, Dehran, Terakiya,Tondak, Gummi,Narwaria,Khor, Bichwalia,Datarta, Sigarhia, Pachwania, Sounaria,Pacheria,Gothwal, Nainan,Jhawat, Kousaliya,Bhillon,Kashyap, Deswal, Dagar, Khatodiya,Kashyap, Jhawat,Billon,Pacheria, Nainan,Narwaria, Khar, Phathak, Kadainyaa, Bakia,Bidariya, Mahalay, Soundaliya,Dabar, Dhamdolia,Kalhore, Katale, Kaltope, Kukde, Korale, Kavle,Kharmate,Khillare,Gandile, Gandas,Gavate,Gabopalkar,GomasheChakhrate,Chabookswar,Jare,Damale, Dukare,Pote Dhole (Dhohle)Tambde,Tadge, Darade, Nakade, Naikwade,Nagargoge,Nagare, Palwe, Pote, Pakhrekh,Kundekh Phatkalu, Phade,Bikkad, Barganje,Neharkar,Binawade(binkade), Bahange-Bange,Bedde, Barke, Bondare, Laman,Lendkhere, Laade, Landage, Vare,Sangale, Laruk-Saruke, Shelke, Shekde, Hange,2. Kuli Prataprao(Mudhabachchhav) Dhampal Ved: Yajurved Gotra: Atri Arbuj, Katare, Katkarhed,Katne-Katane, Khokale, Khadvagale, Khedkar,Khandare, Garje, Golar, Gandve, Ghurjale, Chavre,Chepte, Thobre,Dhule, Dhagar, Toge, Dahiphale, Dagarkhair, Dhaj, Dhupare, Nehhale, Palvade, Padhait, Bade-Badhe, Bokare, Balte, Batvade,Vadane, Bhatane, Bhunde, Bhatane, Mundhe,Morule, Madkar, Misal, Ladke, Lavhare, Valambe,Vagadi, Vighanane, Sathe, Sanshe, Sonpir,Saatbhaye, Shirsaath3. Kuli Chandrarao(More-Morya) Ved Yajurveda, Gotra Gautam-Bramha Upnave: Egare-Edhare,Umbre, Kakad, Lahane, Sanap,(Tover) 4. Kuli Garudrav Ved: Rigveda, Gotra: Kashyap pnave: Andhale, Kangne, Kuspate, Kendre,Gongane, Gholave, Chaudare, Jayvar, Tandle,Dudhvarpe, Bhedekar, Bhaid, 5. Kuli Pawarrao (Pawar) Ved: Yajurved, Gotra:Bhardwaj Shook Upnave: Ambale-Abale, Ugalmugale, Kadpe Chipate, Bodke, Bargal, Musle, Latpate, Vanve, Bichu, Pandit 6. Kuli Jagtaprao (Jagtap) Ved: Yajurveda,Gotra:Kanva Upnave: Kande, Kute,Gngavane, Daud,Dhatrak Dhayatidik, Murkute, Rakh,7. Kuli Bhalerao(Yadav) Ved Yajurved, Gotra Parashar, Kaundaya Upnave: Khade, Chole,Dongre, Bangar,8.Kuli Prachandrao (Jadhav) Ved: Rugved, Gotra:Kashyap, Vishwamitra Upnave: Avhad, Indurkar,Kale, Jaybhay, Dapurkar, Dombale, Bondre,Pandit, Shatre, Hadpe 9,kuli Bhagwantrao Ved: Rugved Gotra: Jagdagni Upnave: Kalvaze, Tate, Magar, Phad10. Kuli Balwantrao Ved Rugved, KashyapUpnave: Epar, Chakor, Dargude, Late, Lagle,Hembade11.Kuli Tavarrao

http://yadavvivah.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Yadav#Yaduvanshi_Rajput_and_Ahirs