Ilan ang populasyon ng bawat rehiyon ng pilipinas ng 2010?

ilan ang populasyon sa bawat rehiyon