Is Sarvade a Marathi Brahmin Surname?

sarvade is a village near kholapur established by kshatriyans. it can be brahmin ,or clan from bavasar kshatriya