Japanese alphabet a to z in order?

Japanese people doesn't have A-Z instead they use hiragana or Katakana letter
Hiragana
あいうえお A I U E O
かきくけこ KA KI KU KE KO
さしすせそ SA SHI SU(SI) SE SO
たちつてと TA CHI TU TE TO
なにぬねの NA NI NU NE NO
はひふへほ HA HI(HE) FU HE HO
まみむめも MA MI MU ME MO
and there is some more that I forgot