Kya tawanai bnai ya tabah ki ja sakti hai?

Nahi, bnai ya tabah ki ja sakti hai nahi. It can not be created or destroyed.