Naasthik ko English mein kya kahathe hain?

Atheist