Asked in
Genealogy
Name Origins
Surnames

Origin of the Barkey surname?

Answer

User Avatar
Wiki User
September 13, 2011 12:47PM

De familie BARKEY is een oeroude Westfaalse Nedersaksische vrijboeren

geslacht, het is tegenwoordig bekend als één van de oudste navolgbare

duitse families. De naam van de familie is afgeleid van de naam van de "HOEVE BAREKEY", die in zijn huidige schrijfwijze al in de 8ste eeuw, dus meer dan 1200 jaar te vinden is.

De Barkey-hoeve lag in de huidige Gütersloh aan de rivier de Dahlke

±16 km ten zuiden van Bielefeld. In 1500 bestond Gütersloh slechts uit 2 zeer grote hoeven, n.l."Barkey en Meier zu Gütersloh" met grote

landerijen. Van uit deze hoeve heeft het meer dan duizend jaar oude verhaal van de familie Barkey haar vlucht genomen. Dragers van deze naam duiken vanaf 1350 op als Patricieërs, vrij en gauw graven in de steden Wiederbrück, Bielefeld en Osnabrück.

Over de naam BARKEY, de volgende verklaring: Men moet beseffen dat

de Barkey-hoeve bij Gütersloh in de 8ste eeuw niet dezelfde schrijfwijze moet hebben gehad, benadert de betekenis uit het Westfaalse platduits wel dichtst de werkelijkheid, namelijk de

afleiding van het woord "Birkenheide'. Thans nog vindt men hele

stukken land in de omgeving van Gütersloh dat aan de beschrijving, met berken begroeide heide, voldoen.

Het wapen kan pas omstreeks 1520 ontstaan zijn, daarvoor hadden de

Barkey's in Bielefeld, zoals vele boeren en burgers de zogenaamde

"Huismerken", die afkomstig waren van de oude Duitse- en

Nedersaksische runen.

In de bloeitijd van de handel en scheepvaart (Hanse) eigende "

de rijke Patriciërs zich, zoals de ridders dat ook deden, familiewapens toe.

Omdat de Vader van Anthonius Barkey uit Bielefeld, als Heinrich Barken "Der Gleseker" bekendheid verwierf en als glaskunstenaar zowel kerkramen als familie wapens ontwierp, zal hij wel aan het ontstaan van het Barkey-familie wapen zijn aandeel hebben gehad.

De berenklauwen in het wapen kwam toen vaker voor. Zo voerden de

graven van Hoya bij Bremen met wie Johannes Barkey (2a) nauwe

betrekkingen had, twee berenklauwen in hun wapen. Johannes Barkey

was eerst leraar en opvoeder van de graven van Hoya, later door

zijn rijkdom ook hun financier. Hij gaf vaak grote sommen geld en

kreeg daarvoor als onderpand landerijen in de omgeving van Bremen

De verschillen in opstelling van de berenklauwen, zowel op het

helmteken, met hoorns (Ditmar Barkey) of met struisvogelveren

(Gaspar Barkey, burgemeester van Bremen, Anthonius Barkey uit

Dublin en die van de Nederlandse tak) zijn terug te voeren op de

vrijheid van de heraldiek en de kunstenaar daarvan.

De wapenbeschrijving van het wapen van Anthonius Barkey van Dublin

spreekt men van leeuwenklauwen. Ook het schild verschild van kleur.

Gaspar Barkey en in de Nederlandse wapenboeken heeft het schild een

gouden kleur, Ditmar Barkey en Anthonius Barkey hebben zilver, en

hebben geen speciale betekenis.

In de 2e helft van de 16e eeuw ontstonden dan naast deze Westfaalse

oerfamilie door zonen nieuwe takken, die na het beëindigen van hun

universiteitsstudie in enkele grote steden, niet weer in hun

geboortestreek terugkeerden, deze takken zijn die van Maagdenburg,

Gütrow en Bremen.

De meest groeiende en belangrijkste tak van deze oerfamilie uit Gütersloh werd de tak BREMEN, van waaruit de Barkey's in de hele wereld te volgen zijn. De beide latere Hollandse takken ontstonden door uit Bremen, geëmigreerde broers NICOLAAS BARKEY geboren in 1709 en ANTHONY BARKEY geboren in 1711, zij waren de kleinkinderen van de grote koopman en reder BEREND BARKEY (V), die in zijn tijd als een van de rijkste mannen van Bremen bekend stonden.

Nicolaas Barkey ging als theoloog naar Holland en was daar een korte

tijd hofpredikant van Prins Willem V van Oranje, hij huwde te

Kleverskerke met Debora Aletta Boot uit Utrecht. Zijn enige zoon ook

theoloog stierf ongehuwd. Zijn beide dochters gingen naar Duitsland en trouwden aldaar.

Anthony Barkey verwierf bezittingen in het huidige Guyana

(Voormalig Brits Guyana in Zuid Amerika). Zijn weduwe Elisabeth van

Weeningen verloor al haar bezittingen door de grote opstand van de

inheemse slaven in Berbice in het jaar 1763, waarvan de voornaamste

rebellenhoofden uit haar overgebleven plantage "Lelienburg" waren,

n.l. de slaven Coffie en Accara. Vele blanken verloren hun leven.

Mevrouw Barkey twee dochters en schoonzoon dominee Jonas Petruson

Ramring werden gespaard, omdat deze dominee een goed mens was, die

tot God bad, niet alleen voor de blanken, maar ook voor de inheemse bevolking.

De oudste zoon van Anthony Barkey sr, Anthony Barkey jr. ging met het schip 'Rittem" van het Zeelandschip, als assistent van Zeeland naar Ned. Indië, waar hij vanaf 1768 in Semarang woonde, beklede later een hoge funktie te Batavia. Hij overleed aldaar en werd zoals alle prominenten in die tijd in de Hollandsekerk begraven, een paar maanden later werd zijn familiewapen in die kerk opgehangen.

Deze kerk stond in het oudste deel van Batavia en werd in de tijd van Daendels wegens bouwvalligheid afgebroken.

Anthony Barkey jr. stuurde zijn twee zonen naar Leiden, eerst ging

Nicolaas Johan Pieter Barkey en later zijn 9 jaar jongere broer Mr.

Anthony Bernardus Barkey.

Alle Nederlandse Barkey's stammen van één van deze broers af.

Nicolaas Johan Pieter Barkey is de stamvader van de Hollandse tak, de beide Padang takken en de Makasser tak.

Mr. Anthony Bernardus Barkey is stamvader van de beide Java takken.

De jongste broer van Nicolaas en Anthony Barkey n.l. Jacobus Barkey

(6e) geboren te Bremen in 1722 ging evenals zijn broer Anthony B. naar Guyana, hij stichte 3 plantages op het eiland Wasquename

in de monding van de rivier Essequebo.

Zijn dochter Sara Barkey erfde alle plantages van haar Vader, zij

huwde Elias Wolf en gingen voor de Engelse overheersing van Guyana

naar Leiden, zij is aldaar overleden.

Haar drie van de vier achterachter kleinkinderen voegde officieel in 1920 de naam Barkey bij hun naam Wolf toe. Eén van hen was de bekende dominee A.G.Barkey Wolf.

Het blijkt dat Johannes en Anthonius Barkey neven van elkaar waren, hun vaders kwamen uit Bielefeld. Deze neven gingen omstreeks 1539 naar Bremen en huwde aldaar de gezusters Wommelia en Rebecca (Beke) Vrije. Johannes Barkey had slechts l dochter.

Anthonius Barkey had uit zijn eerste huwelijk met Beke Vrije 4

kinderen, uit zijn 2e huwelijk met Gerbrecht Bredeloh had hij 2

kinderen. Van deze kinderen kregen de zonen Heinrich en

Dithmarus talrijke nakomelingen.

Anthonius Barkey overleden te Bremen in 1593, kan beschouwd

worden als de stamvader van de BREMENTAK, uit deze tak stamt o.a. ook

de NEDERLANDSE TAK af. Hij had 8 kinderen waarvan zijn zoon Berend

Barkey, geboren in 1651 de zo beroemde en rijke handelsman en

reder van Bremen was.

Zijn jongste zoon ging als handelaar naar Dublin. Hij liet zijn Duitse familiewapen opnemen door The Kings of Arms te Dublin, keerde later terug naar Bremen.

Johan Jacobus Barkey geboren in 1733, kleinzoon van Berend Barkey,

ging als koopman naar Bordeaux, hij huwde daar Magdalena Borie, ze

hadden 17 kinderen. Hij is de stamvader van de Franse tak en

misschien ook van de Barkey's in Engeland.

De familie Barkey was vroeger sterk met de kerk. verbonden, eerst

waren enkele Barkey's katholieke theologen in Bielefeld en

Wiedenbrück. Na de hervorming werden de meeste van hen protestants. Zo was Johannes Barkey een fanatieke medestrijder van Maarten Luther. In de Staatsarchief te Bremen kan men nog vele toespraken en gegevens van hem vinden.

Anthony Barkey stuurde zijn twee zonen naar Leiden, eerst ging

Nicolaas Johan Pieter Barkey en later zijn 9 jaar jongere broer Mr.

Anthony Bernardus Barkey.

Alle Nederlandse Barkey's stammen van één van deze 2 broers af.

Niccolaas Johan Pieter Barkey is de stamvader van Dee Hollandse

tak, de beide Padang takken en de Makasser tak.

Mr. Anthony Bernardus Barkey is de stamvader van de beide Java takken.

D

Johannes (2a) en Anthonius 2b) liggen met hun echtgenoten begraven

in de Sint Stephaniekerk te Bremen. Ook ligt daar begraven een

kleinzoon van Anthonius Barkey n.l. Casparus Barkey (4b) met drie

van zijn 4 echtgenoten. Op 29 April 1679 werd hij burgemeester van

Bremen. Zijn familie wapen is nog steeds in het Staatsarchief

aldaar te zien.

Met dank aan:

de heer Dr. Rolf Thomas (D), voor zijn onderzoek en opstelling van deze Barkey geschiedenis, Hij is enige tijd geleden geleden

overleden, zijn echtgenote is Louisa Gatharina ten Napels Barkey,

dochter van Bernardus Anthony Barkey;

De heer L. Barkey (NL) voor de samenwerking met Dr. Rol Thomas;

De heer Roel Barkey (+ 14-10-2009), voor het nimmer aflatend voortzetten van het up-to-date houden van de stamboom, de website www.thebarkeys.com, en zijn bindende activiteiten.

Namens de Familie Barkey.

Martin Barkey