Pokemon LeafGreen legendaries?

Mewtwo, moltres, zapdos and articuno.