What Pokemon do the elite four have in Pokemon Platinum?

Go to serebii.net and search "Pokemon Platinum Elite Four