What are the states that Oklahoma touches?

New Mexico, Colorado, Kansas, Missouri, Arkansas and Texas.