What has the author Davida Rubin written?

Davida Rubin has written:

'Sir Kenelm Digby, F.R.S., 1603-1665' -- subject(s): Bibliography