What has the author Kathy Joyce written?

Kathy Joyce has written:

'Sex stereotyping explored through drama'