answersLogoWhite

0


Best Answer

Zhizhang He has written:

'Tang He Zhizhang shu Xiao jing' -- subject(s): Calligraphy, Chinese, Chinese Calligraphy, Chinese language, Cursive writing, Writing, Cursive

User Avatar

Wiki User

โˆ™ 2014-09-29 13:17:16
This answer is:
๐Ÿ™
0
๐Ÿคจ
0
๐Ÿ˜ฎ
0
User Avatar
Study guides
๐Ÿ““
See all Study Guides
โœ๏ธ
Create a Study Guide

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What has the author Zhizhang He written?
Write your answer...
Submit
Related questions

What has the author Zhizhang Wang written?

Zhizhang Wang has written: 'Zhongguo jing ju bian nian shi' -- subject(s): Chinese Operas, History and criticism, Operas, Chinese


When was He Zhizhang born?

He Zhizhang was born in 659.


When did He Zhizhang die?

He Zhizhang died in 744.


What has the author Author of Eliza Warwick written?

Author of Eliza Warwick. has written: 'Masquerades; or, what you will'


What has the author Forename Author Surname written?

Forename Author Surname has written: 'Title'


What has the author Author of Anthony Ker written?

Author of Anthony Ker. has written: 'Not worth his salt'


What has the author Author of Leonora written?

Author of Leonora. has written: 'Cleanthes and Semanthe. A dramatic history'


What has the author Author of The tale of a tub written?

Author of The tale of a tub. has written: 'The tripe club'


What has the author ANDREW BENNETT written?

ANDREW BENNETT has written: 'AUTHOR'


What has the author Author of Anthony Leger written?

Author of Anthony Leger. has written: 'Gabrielle de Vergy'


Were Harry Potter and Twilight written by the same author?

No. Harry Potter was written by British author, J.K. Rowling and Twilight was written by American author Stephenie Meyer.


What has the author Author of Ernest Harwood written?

Author of Ernest Harwood has written: 'Clara Roscom, or, The path of duty'


How many books has author stel pavlou written?

The author Stel Pavlou has written 10 books. He is a well know author.


What has the author Author of Indiana Danby written?

Author of Indiana Danby. has written: 'The history of Miss Pamela Howard'


Who wrote Noah and His sons theatrical play?

It was written by an anonymous author It was written by an anonymous author


What has the author Donald Parson written?

Donald Parson has written: 'Surely the author'


What has the author Author of the Critical review written?

Author of the Critical review. has written: 'Remarks on the Examination and examiner of the Critical review'


What has the author Amy Greenstadt written?

Amy Greenstadt has written: 'Rape and the rise of the author'


What has the author Chenfu Lin written?

The author Chenfu Lin has written the book Creations. It was released in 2009.


Chinese poets in the tang dynasty?

Libai,Dufu,Bai Juyi,Luyou,Wangwei,Li Shangyin,Meng Haoran,Wang Changling,Mnegjiao,Chen Zi ang,He ZhiZhang,Liu Zongyuan,Censheng


What has the author Author of a Woman of Pleasure written?

Author of a Woman of Pleasure. has written: 'Genuine memoirs of the celebrated Miss Maria Brown'


What has the author Author of Simple Truth written?

Author of Simple Truth. has written: 'The liberty of the human will' 'The spiritual body'


What has the author Finlator Cameron written?

Finlator Cameron has written: 'The evidence for infant baptism by the author of \\'


What has the author Thomas Mercer written?

Thomas Mercer has written: 'Poems. By the author of The sentimental sailor'


What has the author Jianfei Cui written?

Jianfei Cui has written: 'Sanmao zhuan' -- subject(s): Author, Chinese, Biography, Chinese Author