What is Nikolaos Gyzis's birthday?

Nikolaos Gyzis was born on March 1, 1842.