What is Porto FC striker Hulk's real name?

Givanildo Vieira de Souza