What is in English nasa diyos ang awa nasa tao ang gawa?

at is in english nasa diyos ang awa nasa tao ang gawa