What rhymes with wax?

axe, backs, blacks, clacks, cracks, fax, flax, hacks, jacks, lacks, lax, macs, macks, max, packs, pax, plaques, quacks, racks, sacs, sacks, sax, shacks, slacks, smacks, stacks, tacks, tax, tracks, vacs, yaks. Maybe one of these will do. Sax Sacks Racks Stacks Lax Max(imum) Attacks Relax Fax Slacks Jacks Tax Syntax Vax Yaks
lax, tax, flax,