US Civil War
United States of America
Illinois

What states do the great plains go through?

394041

Answer

User Avatar
Wiki User
01/13/2011

The Great Plains go through 10 states:

Montana, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Wyoming, Kansas, Colorado, Oklahoma, Texas, and New Mexico.

Those are the only plains in the USA!!!!