What was Thomas Jefferson's middle name?

Thomas Jefferson did not have a middle name.