When was John Stone Stone born?

John Stone Stone was born on 1869-09-24.