When was Stasi Poulos born?

Stasi Poulos was born on December 18, 1963, in Houston, Texas, USA.